Om projektet

I projektet strävar vi efter att utveckla samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet via ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder. Målet är att utveckla och sammanföra regionala och nationella modeller för handledning till och stöd till och mellan studerande. Genomförandet av studier kommer att underlättas via ömsesidigt utbyte och samarbete mellan utbildare, gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt via möjligheter att dra nytta av digitala kanaler och verktyg i informationsspridningen och kontakter till studerande. I projektet utvecklas en fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt studerandes delaktighet i sina egna och medstuderandes studier.


Presentationer

Presentationer från olika nationella tillfällen:

Vi som deltar i utvecklingsarbetet

I utvecklingsarbetet deltar följande utbildningsanordnare:

  • Axxell / Axxell utbildning Ab, kontaktperson: Ida Fredriksson
  • Optima / Optima Samkommun, kontaktperson: Carolina Isomaa
  • Prakticum / Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen, kontaktperson: Lotta Sjöblom
  • Vamia / Vasa stad, kontaktperson: Carola Holmlund
  • Koordinator: Yrkesakademin i Österbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, kontaktperson: Harriet Bystedt

Övriga samarbetspartner är Yrkeshögskolan Arcada och Novia. Samtliga partners har en aktiv roll i yrkesutbildningen, lärandet, studerandes framtid vilket medför positiva effekter till utvecklingsarbetet

Målgrupp

Målgrupppen är Andra stadiets studerande som fortsätter sina studier på tredje stadiet och studerande som inlett studier på tredje stadiet. Till målgruppen hör också undervisnings- och handledningspersonal. Som indirekt målgrupp fungerar samarbetsparternas övriga annan personal som handleder med studerande.

Tid och resurser

Utvecklingsarbetet pågår 15.12.2020-31.12.2022 och delfinansieras via Utbildningsstyrelsen inom programmet https://minedu.fi/sv/rattattkunna.

Utförandesätt

Detta utförs genom att:

  1. Utveckla enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier
  2. Erbjuda möjligheter att bekanta sig med högskolornas lärmiljöer och utbildningsutbud
  3. Förbättra information och handledning via studerande till studerande eller peer to peer

Utbildningsstyrelsen logo för att de finanserat projektet